STATUT

Klubu Biegacza „Piast” Międzyrzecz 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

1. Stowarzyszenie sportowe działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Klub Biegacza „Piast” Międzyrzecz - zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, studentów i osoby dorosłe z terenu gminy Międzyrzecz.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar miasta i gminy Międzyrzecz.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Międzyrzecz. Adres siedziby: Wojska Polskiego 26D/12, 66-300 Miedzyrzecz

§ 3

1. Klub działa na podstawie:
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r. nr 127, poz. 857 z  późn.  zm.);
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
- niniejszym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnopolskich stowarzyszeń i związków sportowych realizujących podobne cele i zadania.

§ 4 

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. 

§ 5

1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

1. Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności w następujących dyscyplinach sportowych, rekreacji ruchowej, turystyce pieszej i rowerowej:
a) orientacji sportowej:
    - bieg na orientację (BnO)
    - rowerowa jazda na orientację (RJnO)
   - narciarski bieg na orientację (NBnO)
     - orientacja precyzyjna (OP)
b) lekkoatletyce;
c) biegach przełajowych i ulicznych;
d) wyścigach kolarskich i rowerowych;
e) marszach nordic walking, turystyce pieszej i rowerowej.
2. Celem Klubu jest:
a) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, studentów i osób dorosłych z terenu gminy Międzyrzecz;
b) promocja sportu i rekreacji ruchowej jako alternatywy aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
c) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i promocji zdrowego stylu życia, turystyki i rekreacji ruchowej;
d) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu gminnego i poza nim;
e) organizowanie współzawodnictwa sportowego w wybranych dyscyplinach sportowych;
f) organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych o zasięgu gminnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
g) współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze i celach działalności;
h) promocja postaw społecznych poprzez włączanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego zaangażowania w wolontariat, integracja środowisk szkolnych;
i) popularyzowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo;
j) promowanie Miasta i Gminy Międzyrzecz jako terenu do aktywnego uprawiania sportu, turystyki i rekreacji ruchowej;
k) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, tworzenia ścieżek rowerowych, biegowych i szlaków turystycznych;
l) udział w realizacji ogólnokrajowych programów sportowych i rekreacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

§ 8

1. Całość dochodów z działalności gospodarczej Klubu przeznacza się na działalność statutową.  

§ 9

1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu ze szkołami gminy Międzyrzecz.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.

§ 11

1. Członkowie Klubu dzielą się na:
   a) zwyczajnych;
   b) honorowych;
   c) wspierających.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Klub mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej którzy:
   a) mają pełną zdolność do czynności prawnych;
   b) nie są pozbawieni praw publicznych;
   c) złożą pisemną deklarację członkostwa;
   d) zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni  mogą należeć do Klubu tylko za zgodą swych przedstawicieli ustawowych.
3. Do małoletnich członków Klubu stosuje się przepisy ust.1 pkt. b), c), d).
4. Członkiem wspierającym Klub mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują  pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc materialno – finansową dla Klubu.
5. Godność członka honorowego nadaje się uchwałą Zarządu Klubu osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym w realizacji zadań zgodnych z celami Klubu.

§ 13

1. Członkowstwo w Klubie nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu w drodze uchwały.

§ 14

1. Członkowie Klubu mają prawo do :
a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust 2 i 3 ustawy – „Prawo o stowarzyszeniach”;
b) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia;
c) uczestniczenia w zawodach sportowych, imprezach rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
d) korzystania z wszelkich urządzeń i sprzętu sportowego Klubu na zasadach określonych przez władze Klubu;
e) wybierać i być wybieranym do władz Klubu.

§ 15

1. Członkowie wspierający oraz honorowi Klubu mają prawo do :
a) brania udziału w życiu Klubu z głosem doradczym;
b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu;
c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu;
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.  

§ 16

1. Do obowiązków członków Klubu należy :
a) branie czynnego udziału w działalności Klubu;
b) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
c) godne reprezentowanie władz Klubu;
d) płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

§ 17

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu;
c) umyślnego naruszenia postanowień statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu;
d) nie brania udziału w pracach Klubu przez okres 6 miesięcy;
e) nie płacenia składek członkowskich;
f) działania na szkodę Klubu;
g) rozwiązania się Klubu;
h) śmierci członka Klubu.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§ 18

1. Władzami klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3. Walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
6. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić członków Klubu na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.
8. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ, o którym mowa w ust. 3.
9. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 20

1. Do wyłącznej  kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
    a) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu;
    b) uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klub;
    c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;
f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego;
g) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu przez Zarząd;
h) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu;
i) podejmowanie uchwał innych wynikających z niniejszego statutu;
j) nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w sprawie wykluczenia z Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków Klubu uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin był podany w zawiadomieniu.

§ 21

1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Skarbnika, Sekretarza.
2. Wyboru członków zarządu Klubu dokonuje się spośród kandydatów- członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust.2 ustawy – „Prawo o stowarzyszeniach”
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.
5. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

§ 22

1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnym Zebraniami Klubu  a w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
b) opracowanie budżetu Klubu;
c) zarządzanie majątkiem  i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) uchwalanie okresowych planów działania, składanie wniosków o dofinansowanie zadań statutowych;
e) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu;
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
g) uchwalanie regulaminów sportowych i innych przewidzianych w statucie;
h) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
i) (skreślony);
j) wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień.
2. Prezes Zarządu Klubu kieruje pracą Zarządu, w razie nieobecności zastępuje go Sekretarz.
3. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa i Sekretarza.
4. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.

§ 23

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufania członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty bądź zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu bądź zawieszeniu.
4. Członkowstwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
c) śmierci.

§ 24

1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;
b) wydawanie zleceń pokontrolnych do Zarządu w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
c) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
e) składania na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium ustępującym władzom Klubu;
f) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu;
g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu;
h) delegowanie swoich członków do udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
6.  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
3. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne zgromadzenie członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. (skreślony)
5. Członkowstwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
c) śmierci.

§ 27

1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać jednego członka do składu Zarządu lub jednego członka do składu Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru Walnego Zebrania Członków Klubu.

ROZDZIAŁ V

WYRÓŻNIENIENIA I KARY

§ 28

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i  nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu

§ 29

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje prawo – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu wymierzenia następujących kar:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy;
d) wykluczenia z Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUDUSZE KLUBU

§ 30

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2 .Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
3. Na fundusze Klubu składają się :
 a) opłata wpisowa i składki członkowskie;
 b) darowizny, zapisy i spadki;
 c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi;
 d) dotacje na zadania zlecone Klubowi przez samorząd terytorialny;
 e) dochody z majątku;
 f) dochody z działalności gospodarczej, organizowania zawodów i imprez sportowych;
 g) inne wpływy.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie: Prezesa i Skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Sekretarza.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Klubu w dniu 12 września 2015r. (z późniejszymi zmianami uchwalonymi na Walnym Zebraniu Klubu w dniu 05 marca 2020 r. – Uchwałą nr 4/2020).

§ 34

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
 
Do pobrania:

Statut Klubu Biegacza Piast Międzyrzecz (w formacie pdf)

Deklaracja członkowska (w formacie pdf)

Copyright 2016 - 2022 KB Piast Międzyrzecz | Realizacja: Tomasz Kazimierczak | Wszystkie prawa zastrzeżone | Unikalnych wizyt 224002